สรุป พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Line
Facebook
Twitter
Google

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สรุปภาพรวมแบบสั้น ๆ

เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายขึ้น จากความไม่จงใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย โดยไม่ให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น

นิยามศัพท์ที่สำคัญ (มาตรา 4)

เจ้าหน้าที่ = ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด

หน่วยงานของรัฐ

 • กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
 • ราชการส่วนภูมิภาค
 • ราชการส่วนท้องถิ่น
 • รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ.
 • หน่วยงานอื่นของรัฐที่มี พ.ร.ฎ กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ

เหตุที่หน่วยงานต้องชดใช้ค่าเสียหาย (มาตรา 5)

หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน

 • ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่
 • ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง
 • ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
 • ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด

เหตุส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ (มาตรา 6)

ถ้าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

 • มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว
 • ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
 • ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้

การเข้ามาเป็นคู่ความในคดี (มาตรา 7)

 • ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ
  • ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด
 • ในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่
  • ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือร่วมรับผิด
 • หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี
 • ถ้าศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึง 6 เดือน นับแต่วันทที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุด

กรณีที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายได้ (มาตรา 8)

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่

 • หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้
  • ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วย
   • ความจงใจ
   • ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้คำนึงถึง
  • ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ
  • ความเป็นธรรมในแต่ละกรณี
 • ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย
 • กรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน
  • มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ
  • เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

อายุความฟ้องเรียกเงินคืน (มาตรา 9)

ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

 • มีสิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนมีกำหนดอายุความ 1 ปี
 • นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย

อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหาย (มาตรา 10)

กรณีเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

 • หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด
 • หน่วยงานของรัฐอื่น

(1) ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ => ให้นำมาตรา 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ => ให้บังคับตาม ป.พ.พ.

อายุความ (1), (2)

 • 2 ปี
 • นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่

(3) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด

 • อายุความ 1 ปี
 • นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

กรณีผู้เสียหายเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหาย (มาตรา 11, 12)

กรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 5

 • ผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 • หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้า
  • พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
  • หากไม่ทัน ต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ รมต. เจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแลทราบ และอนุมัติขยายเวลา
  • ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 180 วัน
 • เมื่อหน่วยงานขอรัฐมีคำสั่งแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ คกก.วินิจฉัยร้องทุกข์ฯ (มาตรา 14 => ศาลปกครอง)
  • ภายใน 90 วัน
  • นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  • หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 8
  • เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8

การผ่อนชำระค่าเสียหาย (มาตรา 13)

ให้ ครม. จัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา 8, 10 สามารถผ่อนชำระเงินที่ต้องรับผิดได้ โดยคำนึงถึง

 • รายได้
 • ฐานะ
 • ครอบครัวและความรับผิดชอบ
 • พฤติการณ์แห่งกรณี
Line
Facebook
Twitter
Google
การติดตั้งและใช้งาน Datatables ร่วมกับ Angular
[ตอนที่ 16] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Sorting
[ตอนที่ 15] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Filtering
[ตอนที่ 14] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การใช้งาน Paging
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04