[ตอนที่ 2] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 สร้าง Client App

Line
Facebook
Twitter
Google

สารบัญเนื้อหา

 1. สร้างโปรเจ็ค Angular ด้วย AngularCLI
 2. ติดตั้ง Visual Studio Code Extensions
 3. ทำการ HTTP Request ข้อมูลจาก API
 4. เพิ่ม CORS Support ให้ API
 5. แสดงข้อมูลจาก API ในรูปแบบ HTML
 6. ติดตั้ง Bootstrap และ Font-Awesome

1. สร้างโปรเจ็ค Angular ด้วย AngularCLI

ก่อนสร้างโปรเจค Angular ต้องทำการติดตั้ง Node.JS, NPM แนะนำให้ใช้เวอร์ชั่น LTS (Long Term Support)

จากนั้นทำการติดตั้ง AngularCLI โดยใช้คำสั่ง

npm install -g @angular/cli

เมื่อติดตั้ง AngularCLI เสร็จแล้ว ให้ทำการสร้างโปรเจ็คโดยใช้คำสั่ง

ng new SocialApp-SPA
 • ไม่ต้อง Add Routing
 • เลือก Style Sheet แบบ CSS

สามารถทำการทดสอบรันได้โดยพิมพ์คำสั่ง

ng serve

แล้วทำการเปิด Browser ไปที่ http://localhost:4200

2. ติดตั้ง Visual Studio Code Extensions

เราจะใช้ Visual Studio Code ในการพัฒนา Application นี้ เราจึงจำเป็นต้องติดตั้ง Visual Studio Code Extensions เบื้องต้น ดังนี้

 • Angular Snippets (Version 9)
 • Angular Files
 • Angular Language Service
 • Auto Rename Tag
 • Auto Close Tag
 • Bracket Pair Colorizer 2
 • Debugger for Chrome
 • Material Icon Theme
 • Prettier – Code formatter
 • TSLint
 • angular2-switcher

3. ทำการ HTTP Request ข้อมูลจาก API

ทำการสร้าง Value Component ภายใต้ app โดยคลิกขวาที่ app และเลือก Generate Component

ValueComponent จะถูกเพิ่มเข้าไปใน app.module.ts โดยอัตโนมัติ

ทำการเพิ่ม Imports => HttpClientModule จาก Package @angular/common/http ใน app.module.ts

Import HttpClient จาก @angular/common/http และทำการ DI ใน value.component.ts

สร้างฟังก์ชั่นสำหรับดึงข้อมูลจาก API ใน value.component.ts ดังนี้

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
 selector: 'app-value',
 templateUrl: './value.component.html',
 styleUrls: ['./value.component.css']
})
export class ValueComponent implements OnInit {
 values: any;
 constructor(private http: HttpClient) { }

 ngOnInit() {
  this.getValues();
 }

 getValues() {
  this.http.get('http://localhost:5000/api/values').subscribe(response => {
   this.values = response;
  }, error => {
   console.log(error);
  });
 }

}

ปรับปรุงโค้ดการแสดงผลใน app.component.html โดยนำเอา app-value หรือ value component ไปแสดง ดังนี้

<div>
 <h1>Welcome</h1>
 <app-value></app-value>
</div>

ทดสอบรันและ Inspect ดูในส่วนของ Console จะพบ Error ว่าไม่สามารถเข้าถึงปลายทางได้เนื่องจากถูกบล็อคโดย CORS Policy ดังภาพ

4. เพิ่ม CORS Support ให้ระบบ API

ทำการปรับปรุงไฟล์ Startup.cs ของระบบ API ดังนี้

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using SocialApp_API.Data;

namespace SocialApp_API
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddDbContext<DataContext>(options => options.UseSqlite(Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));
      services.AddControllers();
      services.AddCors();
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }

      //app.UseHttpsRedirection();

      app.UseRouting();

      app.UseCors(x => x.AllowAnyOrigin().AllowAnyMethod().AllowAnyHeader());

      app.UseAuthorization();

      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllers();
      });
    }
  }
}

และเมื่อลองรันระบบทั้งคู่ใหม่อีกครั้ง ก็จะเห็นว่าไม่มีการ Error และมีข้อมูลมาแล้ว

5. แสดงข้อมูลจาก API ในรูปแบบ HTML

ทำการ Render ข้อมูลที่ได้ ออกมาแสดงในไฟล์ value.component.html โดยปรับปรุงโค้ด ดังนี้

<p *ngFor="let value of values">
 {{value.id}}, {{value.name}}
</p>

เมื่อตรวจสอบการแสดงผลจะพบข้อมูลถูก Render ออกมา

6. ติดตั้ง Bootstrap และ Font-Awesome

ติดตั้ง Bootstrap และ Font-Awesome เพื่อให้สามารถทำ UI ได้ง่ายขึ้น โดยใช้คำสั่ง

npm install bootstrap font-awesome

Import Bootstrap, Font-Awesome เข้าไปที่ไฟล์ styles.css

@import '../node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
@import '../node_modules/font-awesome/css/font-awesome.min.css';

จากนั้น HTML ทุกหน้าก็จะสามารถเรียกใช้ Bootstrap, Font-Awesome ได้ทันที

โปรดติดตามตอนต่อไป…

Line
Facebook
Twitter
Google
การติดตั้งและใช้งาน Datatables ร่วมกับ Angular
[ตอนที่ 16] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Sorting
[ตอนที่ 15] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การทำ Filtering
[ตอนที่ 14] Social App Workshop ด้วย ASP.NET Core 3 กับ Angular 9 การใช้งาน Paging
เตรียม Atom สำหรับ React Native #3
เตรียม Visual Studio Code สำหรับ React Native #2
การติดตั้ง React Native บน macOs #1
การกำหนดค่า TF_MIN_GPU_MULTIPROCESSOR_COUNT เพื่อให้ TensorFlow ใช้งาน GPU ทุกตัว
ติดตั้ง Ubuntu 17.04 ใช้งานร่วมกับ Windows 10
การติดตั้ง TensorFlow & Caffe บน Ubuntu 16.04